Members

      Former Members of IMA
         (1st-40th mission)
          
The 1st mission [1978]
Leader   Yasuhiro Hosoda  deceased
Members  Masahiro Ohgami   deceased
    Hiroshi Shimizu
    Masaki Komiyama

The 2nd mission [1979]
Leader   Kyuya Ishibiki   deceased
Vice-Leader Katsurou Haruyama  deceased
Members  Kazuo Tsubota
    Shinzo Kato
    Masao Jinno

The 3rd mission [1980]
Leader   Tsunehisa Makino
Members  Hisayo Minato
    Hidetsugu Saito
    Shoichiro Tsugane
    Takahiro Yano

The 4th mission [1981]
Leader   Hiromasa Ishii   deceased
Members  Go Wakabayashi
    Masatoshi Kusuhara
    Yoshikazu Yonei
On-the-spot
investigator Toshiaki Kamiya   deceased

The 5th mission [1982]
Leader   Keisuke Sunakawa  deceased
Members  Hiroshi Sumi   deceased
    Toru Kono
    Kazuhiro Chiba

The 6th mission [1983]
Leader   Yukio Inuyama   deceased
Members  Yasuhiro Suzuki
    Masaru Miura
    Shigeru Masamura

The 7th mission [1984]
Leader   Isao Okazaki
Members  Masazumi Watanabe
    Toshifumi Azuma
    Masayuki Amagai
    Toshiharu Minabe

The 8th mission [1985]
Leader   Takeji Nishikawa
Vice-leader Hiroshi Shimizu
Members  Jun Ogawa
    Yukoh Kitagawa
    Iwao Kurose

The 9th mission [1986]
Leader   Makoto Hata
Members  Tomoyoshi Nozaki
    Hisao Ogata
    Yoshihisa Nunotani  deceased

The 10th mission [1987]
Leader   Tsutomu Takeuchi deceased
Vice-Leader Takahiro Yano
Members  Yoshiro Saikawa
    Hiroyuki Fukushima
    Yasushi Miyahara
    Hiroshi Amino

The 11th mission [1988]
Leader   Kyosuke Fujikawa
Members  Dai Fukumura
    Tsutomu Ito
    Toshiyuki Yato

The 12th mission [1989]
Leader   Hideo Nakajima
Members  Toshiharu Minabe
    Shinichiro Tada
    Takeshi Kasai
    Yasuo Ohyama

The 13th mission [1990]
Leader   Naoya Yamashita
Members  Hiroshi Kagami
    Kazushige Tsunoda
    Moriaki Tomikawa

The 14th mission [1991]
Leader   Nobutoshi Ando
Vice-Leader Masahiro Ohgami   deceased
Members  Osamu Itano
    Hiroya Takeuchi
    Kazuhiro Oshitari

The 15th mission [1992]
Leader   Jun-ichi Hata
Members  Gengo Tajima
    Masafumi Oyama
    Yoshiko Saito    deceased
    Mamoru Tei

The 16th mission [1993]
Leader   Nobuhiro Deguchi
Members  Masateru Katayama
    Makoto Katayama
    Eiki Goto

The 17th mission [1994]
Leader   Koji Kikuchi
Vice-Leader Masazumi Watanabe
Members  Isao Miyairi
    Arifumi Iwamaru
    Minoru Kitago

The 18th mission [1995]
Leader   Soichiro Miura
Vice-Leader Iwao Kurose
Members  Toshiaki Shinojima
    Toshihiko Watanabe 
    Satoshi Hara 

The 19th mission [1996]
Leader   Ryoichi Ochiai
Members  Hirotaka Masuda
    Shinichi Maeno 
    Shigekazu Komoto

The 20th mission [1997]
Leader   Hideo Matsumoto
Members  Jun Yamagami
    Akihiro Yoshitake
    Akio Iwanami

The 21st mission [1998]
Leader   Toshihiko Ueda
Members  Masataka Yamazaki
    Kazuma Okamoto
    Kenta Motogami

The 22nd mission [1999]
Leader   Eiichi Kohda
Members  Kentaro Matsubara
    Tomohiro Suemori
    Naritaka Kimura

The 23rd mission [2000]
Leader   Toyohiko Miyazaki
Members  Tomonori Hada
    Tomohiro Chiba
    Yuichi Uchino

The 24th mission [2001]
Leader   Hidetsugu Saito
Members  Kazuya Kitamura
    Shigeshi Ono&
    Masaharu Kataoka

The 25th mission [2002]
Leader   Masaru Tanaka
Members  Ryohei Gatayama 
    Jungo Kato
    Kiminori Takano
    Sumire Hashimoto

The 26th mission [2003]
Leader   Kaoru Ogawa
Members  Sonhan Yun
    Yohei Takahashi
    Masahiro Niihara

The 27th mission [2004]
Leader   Go Wakabayashi
Members  Hideaki Iwama
    Kaoru Yamashita
    Norimitsu Ban

The 28th mission [2005]
Leader   Ko Sueoka
Members  Manabu Takebe
    Hiroyo Sato
     Yukiharu Sugimura

The 29th mission [2006]
Leader   Hideyuki Shimizu
Vice-Leader Masataka Yamazaki
Members  Takashi Ishida
    Mizuha Haraguchi
    Takeshi Kamma

The 30th mission [2007]
Leader   Kazuhiro Chiba
Members  Kenichi Hamada
    Hiroto Kitahara
    Hideki Mori

The 31st mission [2008]
Leader   Koichiro Asano
Members  Takeshi Fujii
    Eisuke Booka
    Yusuke Muro

The 32nd mission [2009]
Leader   Akio Kawamura
Members  Shohei Egami
    Kiyoaki Sugiura
    Yusuke Asada

The 33rd mission [2010]
Leader   Masaya Nakamura
Members  Yuki Hirata
    Naruhito Fujita
    Yusuke Maeda

The 34th mission [2011]
Leader   Takanori Kanai
Members  Nobuyoshi Tsuzuki
    Ayako Nakashoji
    Ikumi Igarashi

The 35th mission [2012]
Leader   Masaru Mimura
Members  Keita Kajikawa
    Takahiro Kitagawa
    Masafumi Ueno

The 36th mission [2013]
Leader   Tatsuo Kuroda
Members  Kazuaki Matsui
    Shigemasa Takamizawa
    Hiroki Kanamori

The 37th mission [2014]
Leader   Hiroya Takeuchi
Members  Shohei Imaeda
    Yumi Kudo
    Yujin Kato

The 38th mission [2015]
Leader   Kouichi Fukunaga
Members  Shimpei Watanabe
    Kazuhiro Akashi
    Akihiko Chida

The 39th mission [2016]
Leader   Hirofumi Kawakubo
Members  Ryota Kobayashi
     Mana Kitano
     Naoyuki Oka

The 40th mission [2017]
Leader   Toru Takebayashi
Members  Toshiyuki Shimizu
    Shun Tonomura
    Tetsurou Shiraishi